SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA


Podjetje TYREDATING, 107 rue Servient, F-69003 Lyon, ID DDV: SI17963419 (v nadaljevanju: TD) preko svoje spletne strani www.POPGOM.si / www.gume-POPGOM.si prodaja blago kupcem (v nadaljevanju: stranke) pod naslednjimi splošnimi pogoji poslovanja (SPP)

 

Ta spletna trgovina prodaja samo fizičnim osebam. Ni mogoča prodaja podjetjem!

 

1. Naročilo in čas sklenitve pogodbe

  1. Predstavitev produktov v okviru spletne prodaje na spletni strani TD-ja ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, pač pa pravno nezavezujoč spletni katalog, ki se šteje za povabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji.
  1. Stranka lahko iz celotne ponudbe TD-jevih produktov s pomočjo gumba izbere produkte in jih spravi v t.i. »nakupovalno košarico«. Pri naročilu mora stranka navesti svoje ime in priimek, naslov in e-mail. S klikom na gumb »pošiljanje naročila z obveznostjo plačila « stranka odda zavezujočo ponudbo za nakup blaga, ki se nahaja v nakupovalni košarici. Tovrstno ponudbo pa lahko stranka odda samo, če s klikom na gumb »sem seznanjena in sprejemam SPP« sprejeme te splošne pogoje poslovanja.
  1. Prejem strankinega naročila TD nemudoma potrdi stranki po elektronski pošti. V tem elektronskem sporočilu so navedeni podatki in specifikacije strankinega naročila. Potrdilo o prejemu ponudbe, v katerem so navedeni podatki o naročilu, SPP in informacije v skladu s 43b. členom ter 43c. členom Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), še ne predstavlja sprejema ponudbe, slednje je v potrdilu o prejemu ponudbe tudi izrecno navedeno. Ne glede na dejstvo, da  potrdilo o prejemu ponudbe vsebuje tudi informacije v skladu s 43b. ter 43c. členom, se šteje, da je bil s temi informacijami potrošnik seznanjen že prej, in sicer na podlagi seznanjenosti in s sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja ob kliku na ustrezen gumb iz prejšnje točke. 
  1. Prodajna pogodba je sklenjena v trenutku, ko TD o tem stranko obvesti preko elektronske pošte. Šteje se, da je s tem dejanjem strankina ponudba sprejeta. V kolikor TD ne sprejeme ponudbe stranke, jo o tem nemudoma obvesti.
  1. Vsa naročila, prejeta s partnerskih spletnih strani,  se obravnavajo in izvajajo enako kot naročila prejeta preko www.POPGOM.si, skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja.  
  1. Račun je stranki praviloma odposlan nekaj dni po dobavi blaga (naročilo pnevmatik), . Račun se lahko pošlje tudi skupaj z naročenim blagom.

 

2. Dobava in razpoložljivost blaga

 

 

  1. Dobavo opravi prevozno podjetje, ki ga izbere TD. Naročene pnevmatike bodo dostavljene na naslov, ki ga je stranka navedla ob oddaji naročila.
  1. Če stranka, v primeru dobave  na naslovu, ki ga je navedla ob oddaji naročila, ne more prevzeti blaga (npr. ker je ni doma), mora nemudoma kontaktirati prevoznika, ki ji je pustil obvestilo o dobavi. Če prevoznik ni dosegljiv, se lahko stranka obrne neposredno na TD. V primeru, da stranka ne prevzame blaga v roku 14 dni po prvem poskusu dobave blaga, bo prevoznik na stroške stranke vrnil blago TD-ju.  
  1. V kolikor produkt, ki ga je izbrala stranka, trajno ni na voljo, jo TD o tem takoj obvesti. V tem primeru TD ne more sprejeti strankine ponudbe, zato pogodba med strankama ni sklenjena. Če je stranka že izvedla kakšno plačilo v zvezi z naročilom, bo TD prejeto nemudoma povrnil. TD ne odgovarja za škodo in druge morebitne neprijetnosti, ki bi utegnile nastati stranki zaradi tega, ker izbrani produkt trajno ni na voljo. Za morebitno škodo, ki utegne stranki nastati zaradi zapoznelega obvestila o tem, da izbrani produkt ni na voljo, TD odgovarja le, če je zamuda povezana z obvestilom nastala naklepno ali iz hude malomarnosti.  
  1. V kolikor produkt, ki ga je izbrala stranka ni na voljo samo začasno, jo TD o tem takoj obvesti. Če dobava blaga zamuja za več kot dva tedna, ima stranka pravico umakniti svojo ponudbo. To mora stranka storiti v roku enega tedna od prejema obvestila o zamudi dobave. V tem primeru bodo že izvedena plačila stranke v zvezi z naročilom nemudoma povrnjena. Za morebitno škodo, ki utegne stranki nastati zaradi zapoznelega obvestila o zamudi dobave, TD odgovarja le, če je zamuda pri dobavi nastala naklepno ali iz hude malomarnosti.  

 

 

 

3. Cena in stroški dobave

 

 

  1. Cena blaga je odvisna od TD-jevega cenika pnevmatik, objavljenega na spletni strani www.POPGOM.si, veljavnega na dan oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV.  
  1. Dostava blaga se opravlja samo na področju Republike Slovenije, in sicer na naslov, ki ga je ob oddaji naročila navedla stranka
  1. Pri prevozu se zaračuna 2 € za vsako pnevmatiko.

 

4. Način plačila

 

 

  1. Kupnina zapade v plačilo v trenutku, ko je pogodba sklenjena.
  1. V kolikor dobava blaga s strani TD-ja ni bila opravljena (glej točko 1.4.), bo TD že prejeto kupnino takoj povrnil.
  1. Plačilo lahko stranka izvede s kreditno kartico, z bančnim nakazilom, Paypal.
  1. Stranka nima pravice, da bi na podlagi jamčevalnega zahtevka ali zahtevka druge vrste zadrževala plačilo ali uveljavljala pobotanje medsebojnih zahtevkov. Slednje ne velja za potrošnika v smislu 1. člena ZVPot.
  1. V kolikor je stranka v zamudi s plačilom, ima TD pravico neodvisno od uveljavljanja pridržka lastninske pravice iz 6. točke, obračunati zamudne obresti v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor gre za gospodarski posel, TD obračunava obresti v višini osem odstotnih točk nad temeljno obrestno mero, določeno v 2. odstavku 378. člena Obligacijskega zakonika.    
 

 

5. Pridržek lastninske pravice

 

 Dokler stranka v celoti ne plača kupnine za nabavljeno blago, ostane TD lastnik tega blaga. V kolikor je stranka v zamudi s plačilom več kot 14 dni, ima TD pravico odstopiti od pogodbe ter od stranke zahtevati, naj mu dobavljeno blago vrne.
 

 

6. Izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani TD-ja

 

 Šteje se, da je TD izpolnil svoje pogodbene obveznosti v trenutku, ko stranka prejme naročeno blago


7. Informacije v zvezi s pravico do odstopa v skladu s 43č. členom ZVPot
  1. Stranka – potrošnik lahko od pogodbe odstopi v roku 14 dni. Rok začne teči z dnem, ko je stranka prejela blago . Šteje se, da je sporočilo o odstopu dano pravočasno, če je v odprtem roku poslano po pošti oziroma po e-mailu na naslednji naslov:

 BDO (Tyredating SAS)
Cesta v Mestni log 1
SI-1000 LJUBLJANA

storitvezastranke@gume-popgom.si

  1. V primeru odstopa od pogodbe mora vsaka pogodbena stranka nasprotni vrniti tisto, kar sta na podlagi pogodbe prejeli. TD mora v skladu 43d. členom ZVPot stranki, ki je blago že plačala, povrniti že plačani znesek, poleg tega pa ji mora povrniti tudi vse potrebne in koristne stroške, ki jih je stranka imela v zvezi s tem blagom. Stranka je dolžna TD-ju povrniti na podlagi pogodbe prejeto blago. V kolikor je stranka to blago že uporabljala, mora plačati tudi primerno uporabnino, vključno z odškodnino za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga. Vrnitev blaga se izvede tako, da TD pobere blago pri stranki, pri čemer je dogovorjeno, da s tem nastale stroške nosi stranka (6,-€ za posamezno pnevmatiko). Stranka se mora s TD-jem dogovoriti o terminu prevzema blaga na naslednji telefonski številki: 01-5202-194  (klici iz stacionarnega / fiksnega omrežja so brezplačni)
  1. Vračilo plačil mora TD opraviti najkasneje v 30 dneh. Rok za stranko začne teči z dnem odpošiljanja izjave o odstopu od pogodbe oz. z dnem odpošiljanja blaga, v kolikor je mogoče to šteti kot konkludentno dejanje odstopa od pogodbe. Rok za TD začne teči z dnem, ko TD prejme odstop od pogodbe. Navedeno ne velja za potrošnika, v primeru odstopa od pogodbe s strani potrošnika na podlagi  z 43.d členom ZVpot, ko mora TD najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila.

 

 

8. Jamstva

 

 

  1. Če ima dostavljeno blago napako oz. pomanjkljivosti, je stranka upravičena v zakonskih okvirih (468. člen Obligacijskega zakonika) zahtevati ali popravilo oz. izboljšanje stvar ali zamenjavo stvari ali zmanjšanje kupnine ali pa razveljavitev oz. spremembo / prilagoditev pogodbe. V tem primeru mora stranka, ki ni potrošnik, jamčevalne zahtevke uveljavljati v roku enega leta od dne, ko je zvedel za napako oz. pomanjkljivost blaga. Prav tako za stranke, ki niso potrošniki velja, da lahko pritožbe v zvezi z nepopolnimi oz. neustreznimi dobavami, podajo najkasneje v 8 dneh od prevzema blaga. V nasprotnem primeru se blago šteje za odobreno.
  1. Običajna trgovska ali tehnična odstopanja, ki se nanašajo na dimenzije, vzorce, barve in kakovost, kot tudi spremembe v konstrukciji in izdelavi blaga, ne predstavljajo napake oz. pomanjkljivosti blaga, v kolikor gre za nebistvene spremembe / pomanjkljivosti in odstopanja. Iz tega izhaja, da si TD pridržuje pravico, da strankam, ki so sicer naročila pnevmatike brez oznak za posamezne proizvajalce, dobavi tiste pnevmatike, na katerih so oznake posameznih proizvajalcev vozil (MO, AO, itd). Vse mere so približne.
  1. Za stranke, ki niso potrošniki iz 1. člena ZVPot, velja enoletni rok za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov, za stranke, ki so potrošniki iz 1. člena ZVPot, pa dvoletni rok. Rok začne teči v trenutku, ko stranka obvesti TD o napaki oz. pomanjkljivosti blaga.
  1. Pojasnila k oz. v okviru jamstev zavezujejo TD, le v kolikor so bila podana s strani zaposlenih pri TD-ju.


 

 

9. Omejitev odgovornosti

 

 


 
  1. Stranka sama odgovarja za to, da so izbrane pnevmatike skladne z načrtovano uporabo, predvsem pa tehnično ustrezne za namestitev na njeno vozilo ter v skladu z veljavno zakonodajo. Kljub temu, da si TD prizadeva sprejeti in zagotoviti ukrepe (podatki o dimenzijah pnevmatik, loadindex in speedindex, itd.), ki preprečujejo napake pri naročanju pnevmatik preko spletnih strani www.POPGOM.si, TD ne odgovarja, če pnevmatike, ki jih je naročila stranka, niso skladne z načrtovano uporabo, ker so tehnično neustrezne in ker niso v skladu z veljavno zakonodajo (»neprimerne pnevmatike«). Nadalje TD ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi tega, ker je stranka na svoje vozilo namestila neprimerne pnevmatike. V tem primeru je stranka zavezana za plačilo kupnine ter nima pravice do odstopa od pogodbe.   
  1. Glede na sedanje stanje tehnike TD ne more zagotoviti neprekinjenega in/ali  nemotenega delovanja spletne trgovine. Zaradi tega TD za to ne odgovarja.
  1. Omejitve iz 10. točke veljajo tudi za TD-jeve zakonite zastopnike in izpolnitvene pomočnike, kadar so zahtevki naperjeni neposredno proti njim.
  1. Določbe teh splošnih pogojev ne posegajo v določbe predpisov, ki urejajo odgovornost proizvajalca.

 

 

10. Tveganja

 

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s podjetja na stranko, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje stranka. 
 

 

11. Varovanje podatkov

 

 V okviru izvrševanja pogodbe TD od stranke pridobi določene podatke. Stranka se strinja, da se njeno ime, priimek, naslov in e-mail (osebni podatki) zbirajo, obdelujejo in upravljajo v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, v kolikor je to potrebno za vsebinsko utemeljitev ali spremembo pogodbenega razmerja. Ti podatki so zaščiteni pred nepooblaščenim osebami, se ne posredujejo tretjim osebam in niso dostopni prek spleta.

če se želite odjaviti od naše promocijske pošte, prosimo pišite našemu centru za pomoč strankam: storitvezastranke@gume-popgom.si. Prosimo ne pozabite pripisa. vašega imena in e-naslova.

 

12. Obvestila za kupce

 

 Obvestila se kupcem pošiljajo na e-mail naslov, ki so ga navedli ob oddaji naročila. V kolikor je stranki iz kakršnegakoli razloga onemogočen dostop do TD-jevih e-mail obvestil, brez da bi TD dobil sporočilo o napaki, gre to v breme kupca.

 

13. Pravo, ki se uporablja za presojo razmerij   

 

 Veljavnost, razlaga in uporaba teh splošnih pogojev poslovanja in vseh pravnih razmerij med TD-jem in strankami se presoja v skladu z določbami slovenskega prava.
 

 

14. Pristojnost

 

 Za vse neposredno in posredno iz pogodbe izhajajoče spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


15. Delna ničnost

V kolikor je ali postane posamezna določba teh splošnih pogojev poslovanja neučinkovita oziroma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja. Neučinkovito oziroma neveljavno določbo bosta pogodbeni stranki soglasno nadomestili z novo, veljavno določbo, ki bo kar se le da ustrezala gospodarskemu smislu in namenu neveljavne določbe. To pravilo velja tudi v primeru, ko te splošni pogoji poslovanja določenega vprašanja ne urejajo.


Ponudba:   Popgom - Garantirano najnižje cene

Če pri nas kupljene pnevmatike kjerkoli najdete ceneje, vam Popgom pod določenimi pogoji povrne razliko v ceni.

 • dokaz o tem dejstvu nam morate poslati na e-mail naslov storitvezastranke@gume-popgom.si, in sicer najkasneje v 48 urah po oddaji naročila.

 • pod pojmom cena se razume, cena z DDV, brez poštnih stroškov. Kakršnikoli popusti, posebne ponudbe ali darilni boni, kot tudi občasne reklamne akcije in razprodaje se ne upoštevajo.

 • Ponudba konkurenčnega ponudnika mora izhajati iz spletne strani, ki je registrirana in deluje v Sloveniji.

 • Produkt, ki ga ponuja konkurent mora biti identičen produktu Popgom-a: nov produkt iste blagovne znamke, pnevmatike enake velikosti, enak speedindex in enak loadindex in enak profil pnevmatike. Letnica izdelave konkurenčnega produkta ne sme biti starejša od letnice izdelave popgom-ovega produkta.

 • Konkurenčni ponudnik mora imeti želenih pnevmatik na zalogi najmanj toliko, kolikor jih želi naročiti stranka. Rok dobave pnevmatik pa ne sme biti daljši od tistega, ki ga zagotavlja Popgom. Poleg tega morajo biti želene pnevmatike v 5 dneh dobavljive Popgom-u.

 • Razlika v ceni mora znašati najmanj 3 EUR, brez  poštnih stroškov.  

 • Stranka mora Popgom-u sporočiti naslov spletne strani in URL  cenejšega produkta

 • Ponudba je omejena na naročila posamezne osebe.

Ponudba se ne nanaša na:

 • Produkte v posebni ponudbi

 • Produkte, ki jih prodajajo fizične osebe ali podjetja na akcijskih spletnih straneh ali v oglasih.

 • Spletne strani, ki nudijo primerjavo med cenami.Podrobnosti:

Če ste na naši spletni strani oddali naročilo, kasneje pa ste ugotovili, da neka slovenska spletna stran (z domeno ‘.si’) identične pnevmatike ponuja po nižji ceni (ob upoštevanju zgornjih pogojev) lahko preko e-maila zahtevate povrnitev razlike v roku 48 ur po oddaji vašega naročila.

E-mail-u prosim pripnite naslednje priloge:

 • Kopijo vašega računa ali številko vašega naročila

 • Naslov spletne strani in (URL naslov spletne strani), na kateri se nahaja cenejši produkt.Popgom se zavezuje, da bo po preučitvi zadeve povrnil razliko v ceni najkasneje v roku 7 dni (v primeru plačila s kreditno kartico pod pogojem, da je Popgom do tega trenutka že prejel plačilo).
Ta ponudba je v skladu z vsemi relevantnimi predpisi, predvsem pa s tistimi, ki prepovedujejo, da bi se produkti ponujali oz. prodajali pod nabavno ceno.

V primerih, ko je stranki razlika povrnjena na konto kreditne kartice, je čas, v katerem se povrnjen znesek knjiži v dobro tega računa odvisen od vrste strankine kreditne kartice; v primeru debetne kartice bo znesek v dobro knjižen v roku 3 – 8 dni, odvisno od posamezne banke; v primeru kreditne kartice bo povrnjen znesek konec meseca knjižen v dobro konta kreditne kartice, in ne transakcijskega konta. V kolikor povrnitev zneska razlike traja dlje, mora stranka stopiti v kontakt s svojo banko.